นโยบายด้านการจัดการความปลอดภัย


นโยบายด้านการจัดการความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ลานนาโปรดักส์  จำกัด  มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  และตระหนักถึงความสำคัญของงานดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้  


ข้อ 1   บริษัทฯ จะดำเนินงาน   และพัฒนางาน   ด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย     และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน  ตามกฎหมาย  มาตรฐาน  ข้อกำหนด  หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ  รวมถึงผู้รับเหมา  คู่ค้า หรือผู้ที่มา

ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของบริษัทฯ


ข้อ 2  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน       เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

พนักงานทุกคน  บริษัทฯ จึงจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกการทำงานที่ปลอดภัยผ่านการอบรม  การรณรงค์
กระบวนการ  หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง


ข้อ 3   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายของสภาพแวดล้อม

ที่ไม่ปลอดภัย    โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้

อย่างมีประสิทธิผล  


ข้อ  4   บริษัทฯ  จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน  มีการวางแผนงานประจำปี  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด