นโยบายด้านการจัดการแรงงาน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และแรงงานสัมพันธ์


ทางบริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด   มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ     เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้บรรลุสู่เป้าหมายของการเป็นบริษัทชั้นนำ

ในด้านการสร้างคุณค่าขององค์กร    การจัดการทรัพยากรบุคคล    การสื่อสาร   และการมีส่วนร่วม

ของพนักงาน  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้   
ข้อ  1   สนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของทางบริษัทฯ อย่างทั่วถึง


ข้อ  2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   โดยจัดให้มีเวทีพบปะผู้บริหารอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง


ข้อ  3   ส่งเสริม   และจัดให้มีการจัดอบรม   สัมมนา   การประชุมวิจัยพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการทำงานของ

ตนเองให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด


ข้อ  4  ส่งเสริม   และสนับสนุนให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานมากขึ้น     เพื่อให้พนักงาน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง


ข้อ  5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรม   เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สามารถร่วมกันสร้างระบบบริหารที่เป็นธรรมให้กับพนักงาน


ข้อ  6  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ    แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
และออกกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ       โดยผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

เป็นผู้พิจารณา      ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการดังกล่าวทำงานอย่างมีเสรีภาพ

และเป็นเอกภาพ   ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันวางแผนและดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ระหว่างกัน   ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม