นโยบายด้านความปลอดภัยในอาหาร

 

นโยบายด้านการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร

บริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  เล็งเห็นว่า  การควบคุมความปลอดภัยในอาหาร (Food Security) เป็นสิ่งสำคัญ

และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการที่จะร่วมมือกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง       เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย

ต่าง ๆ ไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร (Food safety)    และควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเจตนาที่จะปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร

(Food defense)   ตลอดจนทำให้มั่นใจว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมความปลอดภัย     จึงกำหนดนโยบาย

ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  จัดให้มีมาตรการควบคุมระบบคุณภาพอาหาร    โดยต้องได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ  GMP และ

HACCP จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


ข้อ 2  จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่โรงงานอย่างน้อยได้แก่  การจัดสร้างรั้วรอบพื้นที่  การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด    มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตลอด  24  ชั่วโมง  เป็นต้น


ข้อ  3  จัดให้มีมาตรการควบคุมพนักงาน  บุคคล  และยานพาหนะ  เข้า ออกโรงงานหรือพื้นที่เสี่ยง   อย่างน้อย

ได้แก่  การบันทึกเวลาเข้า ออกของพนักงาน    บันทึกการเข้า ออกและจัดพื้นที่สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามา

ติดต่องาน    บันทึกการเข้า ออกและตรวจสอบการส่งสินค้าหรือการทำงานของผู้ส่งสินค้าหรือผู้รับเหมา  รวมถึง

ชี้แจงกฎระเบียบการที่จำเป็นต่อการทำงานภายในพื้นที่แก่บุคคลเหล่านั้น   เป็นต้น 


ข้อ  4  จัดให้มีมาตรการจัดการพื้นที่สำคัญที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย  มีการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้าและสินค้าส่งออก
มีบันทึกและผู้ดูแลการเบิกจ่าย  เป็นต้น


ข้อ  5  จัดให้มีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยได้แก่  มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ และมีการซ้อมแผน

เพื่อความเข้าใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  มีระบบติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  มีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ ประจำในพื้นที่โรงงานตลอด 24 ชั่วโมง   เป็นต้น