นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม


บริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  เล็งเห็นว่า  การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

ที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นระบบและยั่งยืน   ดังนั้นทางบริษัทฯ  จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดประโยชน์

สูงสุด    ทั้งนี้  บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้
ข้อ  1   บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม     โดยกำหนดให้การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ  สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ข้อ  2   บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง     โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการ

นำกลับมาใช้ใหม่  เลี่ยงการนำของเสียออกนอกโรงงาน    มุ่งเน้นกิจกรรม ZERO WASTE  และลดการใช้ทรัพยากร
ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน


ข้อ  3   บริษัทฯ   จะสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ     ชุมชน     และสถานประกอบการอื่น ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล   ช่วยเหลือ   และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

สถานประกอบการอย่าง   เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


ข้อ  4  บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของสถานประกอบการ  ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ   ทุกระดับ    สำหรับการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด    ติดตาม

ตรวจสอบ   และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางอย่างทั่วถึง


ข้อ  5  บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น  รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร   ด้านงบประมาณ   เวลา การฝึกอบรม

และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม