นโยบายด้านการจัดการพลังงาน

นโยบายด้านการจัดการพลังงาน


บริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  เล็งเห็นว่า  การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

ที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ต่อไป       ดังนั้น  ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนด

นโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน      และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   ทั้งนี้  บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้


ข้อ  1    บริษัทฯ  จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม    โดยกำหนดให้การอนุรักษ์

พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ     สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ข้อ  2   บริษัทฯ  จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

และเหมาะสมกับธุรกิจ  เทคโนโลยีที่ใช้   และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี


ข้อ  3    บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี   และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ

และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ข้อ  4    บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน   เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ  ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ  ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด    ติดตามตรวจสอบ   และรายงานต่อ

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน


ข้อ  5   บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น  รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากรด้านงบประมาณ  เวลา  การฝึกอบรม

   และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน


ข้อ  6    ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย  เป้าหมายและแผนการ

ดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี