นโยบายธุรกิจ


นโยบายด้านธุรกิจ

 

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด  นำโดย ดร.ปรีชา  โกวิทยา  ประธานกรรมการบริหาร    ได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต  และกระบวนการจัดการต่าง ๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ก่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์     และกระบวนการใหม่ที่ช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

ให้มีความหลากหลาย  ตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มด้วยดี