โรงงานอาหารสำเร็จรูป


โรงงานอาหารสำเร็จรูป
ด้วยอาหารญี่ปุ่นกำลังเป็นกระแสนิยม  ทำให้ผลิตภัณฑ์วาซาบิสำเร็จรูปของเรา  ได้แก่  วาซาบิบดสด, วาซาบิซอส,
วาซาบิมายองเนส และกลิ่นรสวาซาบิ  รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น  น้ำเต้าปรุงรส  หรือฮอร์สเรดิชบด  เป็นต้น  ต้อง
เพิ่มกำลังผลิตตามไปด้วย  อย่างไรก็ดี  เรายังคงรักษามาตรฐานการผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด  รวมถึง
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมาตรฐาน
สากลต่าง ๆ  ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย  ทำให้เรามีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อปี