โรงงานแช่แข็ง

โรงงานแช่แข็งผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้แช่แข็งของเรา  ผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้แช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส  และจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส  สามารถประยุกต์ใช้ได้กับพืชผักผลไม้หลายประเภท 
เช่น  ถั่วแระ,  ข้าวโพด  เป็นต้น  มีกำลังการผลิตประมาณ  2,000  ตันต่อปี