มาตรฐานคุณภาพ


ระบบคุณภาพและรางวัลที่ได้รับ


ด้านความปลอดภัยอาหาร

บริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP และ HACCP    รวมถึง Kosher

และมาตรฐานอาหาร HALAL  ขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพ BRC  เพื่อให้ผู้บริโภค

และลูกค้ามั่นใจได้ว่า  ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของเรามีความปลอดภัยในอาหาร  และเป็นที่ยอมรับระดับ

มาตรฐานสากล


 

ด้านการจัดการแรงงานและความปลอดภัย

ทางบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  ระดับประเทศต่อเนื่องกัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา         พร้อมกันนี้ยังประกาศตนเองตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ขั้นพื้นฐาน 
ได้รับการรับรอง   มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552
เป็นต้นมา   นอกจากนี้  ยังเป็นสถานประกอบการตัวอย่างในการช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาการดื่มสุรา   โครงการ

การให้คำปรึกษาแก่พนักงานในสถานประกอบการ   กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2553

2557


 


ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้รับการรับรอง Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับ  3  โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม     รางวัลการ

มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม   ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม  โรงงาน  และชุมชน  ECO – Symbiosis ประจำปี 2556  
รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลดีเด่น (ธงขาวดาวเขียว)  ประจำปี
2555   จากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ


 


ด้านการบริการธุรกิจ

ทางบริษัทเคยได้รับรางวัล BUALUANG SME Award 2011  ระดับประเทศ   จากธนาคารกรุงเทพ 
และ KTB  SMEs Award 2009 ระดับประเทศ   ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สำหรับธุรกิจ

ขนาดกลาง  จากธนาคารกรุงไทย