การบริหารงาน


การบริหารงาน

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  ร่วมทุนกับ Vox Trading Japan ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ปรีชา โกวิทยา  ดำรงตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร      นับเป็นสถานประกอบการขนาดย่อมซึ่งมีพนักงาน

ประมาณ 250 คน
โครงสร้างการบริหารงาน   แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ฝ่ายผลิตหลัก
 • ฝ่ายผลิตพลอยได้และสนับสนุนการผลิต
 • ฝ่ายบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบัญชีการเงินเครือข่ายความร่วมมือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการวิจัยผลิตภัณฑ์    รวมถึงการบริหาร

งานให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  อาทิเช่น

 • คณะวิทยาศาตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเกษตรศาตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนราชการแรงงาน  ได้แก่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนสำนักงานประกันสังคม

จังหวัดลำพูน  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน  เป็นต้น

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน
 • ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์จังหวัดลำพูน
 • ชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน