ประวัติการก่อตั้งประวัติการก่อตั้ง


บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532   ในพื้นที่ของหมู่  4  ตำบลบ้านกลาง

อำเภอเมือง ลำพูน   ก่อนหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะเริ่มโครงการไม่นาน

เริ่มต้นจากกระบวนการผลิตวาซาบิรวมถึงพืชผักผลไม้แช่แข็งอื่น ๆ   ต่อมาได้ขยาย

โรงงานเพื่อเพิ่มกระบวนการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ด    ผลิตภัณฑ์

วาซาบิสำเร็จรูป   ซอสปรุงรส และน้ำจิ้มต่าง ๆ      จนกระทั่งก่อสร้างโรงงานผลิต

แป้งมัสตาร์ดขึ้น     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการแช่แข็งหรือแช่เยือกแข็ง, การอบแห้ง, การบรรจุกระป๋อง, การต้มกลั่น,

ด้วยไอน้ำ, การสกัดน้ำมัน เป็นต้น       ผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่   ผลิตภัณฑ์วาซาบิ

และวาซาบิสำเร็จรูป   คอกเทลซอส   น้ำจิ้มปรุงรส   และซอสปรุงรส   น้ำมันหอม

ระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ดและพืช    ผักและผลไม้แช่แข็ง    ตลาดส่งออกส่วนใหญ่

ได้แก่ สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย


บันทึกเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ตามช่วงเวลาต่าง ๆ

พ.ศ. 2532   ก่อตั้งโรงงานแช่แข็ง เพื่อแช่แข็งวาซาบิและพืชผักผลไม้อื่น ๆ

พ.ศ. 2535   ก่อตั้งโรงงานน้ำมันหอมระเหย  เพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ด

มัสตาร์ดและพืชอื่น ๆ

พ.ศ. 2540   ก่อตั้งโรงงานอาหารสำเร็จรูปเพื่อผลิตวาซาบิสำเร็จรูป

พ.ศ. 2544   ก่อตั้งโรงงานซอส เพื่อผลิตคอกเทลซอส และซอสปรุงรส

พ.ศ. 2547   ก่อตั้งโรงงานแป้งมัสตาร์ด เพื่อผลิตแป้งมัสตาร์ด

พ.ศ. 2549   ย้ายอาคารผลิตโรงงานน้ำมันหอมระเหย   รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการ

และทดลองวิจัยพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคว้าวิจัยตามวิสัยทัศน์บริษัท

พ.ศ. 2551   ก่อตั้งโรงงานอบกากมัสตาร์ด และ Biomass Boiler

พ.ศ. 2553   เริ่มระบบการจัดการ Zero Waste ภายใต้รูปแบบ Lanna Bio-complex

อย่างครบวงจร

พ.ศ. 2555   ก่อตั้งอาคารโรงเรือนควบคุมเพื่อทดลองปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ

พ.ศ. 2559   เริ่มเดินระบบ Bio gas

พ.ศ. 2562   อาคารสำนักงานใหม่ และหอประชุมใหญ่แล้วเสร็จ